Εγγραφή Μελών

Εγγραφή Μελών

Γενικά

Για την εγγραφή μελών στην Ακαδημία είναι απαραίτητη η συμπλήρωση της αντίστοιχης αίτησης, και η καταβολή του απαιτούμενου κόστους εγγραφής καθώς και της ετήσιας συνδρομής, από τον εκάστοτε ενδιαφερόμενο, όπως αυτά ορίζονται από το καταστατικό της Ακαδημίας για τις διάφορες βαθμίδες των μελών.

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε Φοιτητές, Τακτικά, Ενεργά και Επίτιμα Μέλη.

Κατεβάστε την αίτηση εγγραφής εδώ

ΜΕΛΗ ΦΟΙΤΗΤΕΣ
Όλοι οι φοιτητές οδοντιατρικής που φοιτούν κατα τη διάρκεια του συγκεκριμένου ημερολογιακού έτους μπορούν να εγγραφούν ώς μέλη Φοιτητές με βεβαίωση της φοιτητικής τους ταυτότητας.

Το κόστος εγγραφής είναι 10 Ευρώ και η ετήσια συνδρομή είναι 90 Ευρώ. Τα μέλη Φοιτητές δικαιούνται έκπτωση στην τιμή εισόδου των επιστημονικών εκδηλώσεων της ΕΑΑΟ.

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Τα κριτήρια εγγραφής είναι τα εξής:

1) Συνυπόγραφη σύσταση ενός Τακτικού ή Ενεργού μέλους.
Και
2) Αποδοχή της αίτησης του υποψηφίου Τακτικού μέλους από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όπως ορίζει το καταστατικό της ΕΑΑΟ.
Το κόστος εγγραφής είναι 20 Ευρώ και η ετήσια συνδρομή είναι 130 Ευρώ. Τα Τακτικά μέλη δικαιούνται έκπτωση στην τιμή εισόδου των επιστημονικών εκδηλώσεων της ΕΑΑΟ.

ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΛΗ
Ενεργά Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν Έλληνες ή και αλλοδαποί Επιστήμονες που έχουν συμπληρώσει συνεχόμενη θητεία 3 χρόνων με την ιδιότητα του Τακτικού Μέλους του Σωματείου και συγχρόνως έχουν 3 ετήσιες συμμετοχές κατά τη διάρκεια μίας πενταετίας στο ετήσιο συνέδριο της ακαδημίας.

Επίσης:
1) Συνυπόγραφη πρόταση 2 Ενεργών μελών.

Και

2) Ενεργή συμβολή στην εκπλήρωση των σκοπών της ΕΑΑΟ μέσω επιστημονικού ή επιμορφωτικού έργου.

Και

3) Παρουσίαση κλινικού ή εργαστηριακού έργου του ενδιαφερόμενου σε μορφή προφορικής εισήγησης που να καταδεικνύει το ενδιαφέρον και την ικανότητα του για προαγωγή της αισθητικής οδοντιατρικής.

Και

4.1) Πριν και μετά φωτογραφίες 3 περιστατικών σχετικών με την αισθητική οδοντιατρική.

ή

4.2) Μία προφορική παρουσίαση ή δημοσιευμένη ερευνητική εργασία.

ή

4.3) Βεβαίωση φοίτησης σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σχετικό με την αισθητική οδοντιατρική.
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνεται δύο φορές τον χρόνο κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέλευσης του Δ. Σ. που έχει συγκληθεί για το σκοπό αυτό.

Το κόστος εγγραφής είναι 200 Ευρώ και η ετήσια συνδρομή είναι 180 Ευρώ. Τα Ενεργά μέλη έχουν το δικαίωμα ελεύθερης εισόδου στις επιστημονικές εισηγήσεις της ΕΑΑΟ και δικαιούνται έκπτωση στην τιμή εισόδου των υπόλοιπων επιστημονικών εκδηλώσεων της ΕΑΑΟ.